Ratownictwo Chemiczne
tel. 600 600 114
Dział Ratownictwa Chemicznego
INSTYTUT PÓŁNOCNY

Zobacz bezpłatny serwis informacyjny: Ratownictwo Chemiczne - teoria i praktyka

Dział Ratownictwa Chemicznego Instytutu Północnego świadczy wyłącznie usługi doradcze i konsultingowe dla swoich Klientów (również doradztwo kryzysowe w przypadkach awarii). Wystarczy podpisać prostą umowę-zamówienie usług. Samo zamówienie usług jest bezpłatne. Płatność następuje po skorzystaniu z naszych usług (przelew 14 dni).

W przypadku sytuacji kryzysowej wystarczy do nas zadzwonić, by uzyskać informację na temat możliwych sposobów unieszkodliwienia przyczyn katastrofy chemicznej.

Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz korzystać z usług publicznego ratownictwa chemicznego, możesz skorzystać z doradztwa na ten temat jakie świadczy nasz Instytut. Jako chemicy jesteśmy w stanie znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu, tak by zaoszczędzić kosztów naszym Klientom, ochronić środowisko, zminimalizować straty oraz o ile to możliwe uratować instalcje, aparaty i urządzenia.

UWAGA: Ze względów technicznych nie świadczymy na razie usług pełnej gamy usług bezpośredniego ratownictwa chemicznego, nasze usługi ograniczają się jak na razie do konsultingu, pomocy merytorycznej oraz interwencji w przypadku instalacji laboratoryjnych i niektórych ćwierć-technicznych. Świadczymy również usługi wyjazdowych analiz chemicznych (analizy chemiczne wyceniane są osobno).

Ceny i warunki świadczenia usług:
1) Porada (na telefon*) ogólna na temat zabezpieczeń w laboratorium chemicznych, w normalnym czasie pracy (11:00 - 20:00) - 1150 zł (opł. początkowa) + 540 zł za każdą nastepną rozpoczętą godzinę udzielania porad.
2) Pomoc (na telefon*) w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (katastrofa chemiczna, awaria, wyciek, wybuch, pożar, wypadek drogowy itp.) w normalnych czasie pracy (10:00 - 20:00) - 2650 zł (opł. początkowa) + 480 zł za każdą rozpoczetą godzinę pozostawania do dyspozycji Klienta.
3) Dojazd ekspresowy do Klienta podczas awarii, katastrofy, wypadku: 2800 zł + 4,5 zł/km (samochód) - w godz. 9:00 - 24:00; skorzystanie z innych środków transportu (samolot, śmigłowiec, kolej itd.) - koszty rzeczywiste + 100%.
4) Doradztwo dla przemysłu chemicznego, laboratoriów specjalistycznych - cena do uzgodnienia w zależności od specyfiki produkcji - ceny od 9500 zł.
5) Usługi pracy związanej z zabezpieczaniem lub naprawą instalacji, wykonywanej przez wykwalifikowanych pracowników naszego serwisu, wykonywane na terenie Klienta w normalnych godzinach pracy (10:00 - 20:00) - 7850 zł (opł. początkowa) + 1375 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy neszego eksperta.
6) W przypadku konieczności współpracy z państwowymi organami kontrolnymi takimi jak prokuratura, policja, straż pożarna, Sanepid, PIH, PIP itp. pobieramy dodatkową opłatę w wysokości 3850 zł (opłata pobierana jest gdy raport z naszej pracy zostanie włączony do postępowania kontrolnego lub nasz pracownik będzie musiał złożyć zeznania związane z wykonanym zleceniem.
7) Sporządzenie raportu pisemnego, opracowania, analizy i innych dokumentów - 2150 zł + 8 zł/str.
8) Poza normalnymi godzinami pracy wszystkie ceny wzrastają o 100%.
9) Abonament miesięczny uprawniający do korzystania ze standardowych stawek usług - 13.850 zł/m-c.
10) Wszystkie powyższe ceny obowiązują wyłącznie Klientów, którzy podpisali z nami odpowiednią umowę abonamentową na pozostawanie w gotowości do świadczenia usług ratownictwa chemicznego lub interwencji naprawczych aparatury procesowej.
11) Ceny usług wykonanych dla Klientów nie posiadających umów abonamentowych lub zalegającymi z opłatami abonamentowymi za okres dłuższy niż 6 miesięcy są 6-krotnością cen standardowych.
12) Wszystkie ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony właściwy podatek VAT w/g stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
13) Termin płatności za faktury - 14 dni (dla Klientów, którzy podpisali umowę abonamentową) lub pełna przedpłata (dla Klientów nie posiadających umowy abonamentowej na nasze usługi lub nie płacących terminie).
14) Odsetki karne za opóźnienie w płatności po terminie - 0,85% dziennie z dzienną kapitalizacją odsetek.
15) Za datę płatności uznaje się datę wpływu kwoty na rachunek bankowy naszej firmy.
16) W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji usługi (np. z powodu działania siły wyższej, awarii, choroby pracowników, złych warunków atmosferycznych) Klientowi, który zamówił usługę, należy się zryczałtowana rekompensata w wysokości:
- 0,5% ustalonej kwoty wynagrodzenia, za każdy okres opóźnienia dłuższy niż 1 dzień a krótszy niż 7 dni (gdy Klient nie wyraża zgody na rozpoczęcie prac wcześniej niż po tym okresie),
- 1,5% kwoty ustalonego wynagrodzenia za każdy nie krótszy niż tydzień okres opóźnienia (gdy Klient nie wyraża zgody na rozpoczęcie prac wcześniej niż po tym okresie)
- 3,5% kwoty ustalonego wynagrodzenia za każdy nie krótszy niż miesiąc okres opóźnienia (gdy Klient nie wyraża zgody na rozpoczęcie prac wcześniej niż po tym okresie)
17) W przypadku opóźnienia prac z winy Klienta, może być obciążony opłatą karną w wysokości ułamka czasu opóźnienia do planowanego czasu realizacji usługi z kwoty ustalonego wynagrodzenia plus wszelkie dodatkowe koszta związane z tym opóźnieniem w wysokości rzeczywiście poniesionej.
18) Zamówienie (lub zlecenie) od Klienta z umową abonamentową staje się aktywne z chwilą przyjęcia zamówienia (e-mailem, faxem, listownie, telefonicznie). Rezygnacja ze złożonego i opłaconego (lub aktywowanego) zamówienia/zlecenia nie powoduje konieczności zwrotu wpłaconej kwoty lub zniesienia obowiązku zapłaty pełnej kwoty przewidzianej za wykonanie zamówienia/zlecenia. Dopuszcza się natomiast możliwość wykorzystania zapłaconej kwoty w części wyliczonej przez Instytut Północny na wykonanie innego zamówienia, po potrąceniu kosztów gotowości do wykonania pierwotnego zamówienia/zlecenia. W razie wątpliwości różnicę między kosztami gotowości do wykoania zamówienia/zlecenia a zapłaconą kwotą traktuje się jak opłatę karną za odstąpienie od umowy (zamówienia/zlecenia).
19) Dodatkowa opłata (prowizja) za zapłatę należności kartą płatniczą wynosi 4,5% wpłacanej kwoty.
20) Faktury za wszelkie usługi może wystawiać zarówno INSTYTUT PÓŁNOCNY jak i partnerzy współpracujący w niezależnym systemie ratownictwa chemicznego we Wrocławiu; faktury za usługi wystawiane są domyślnie raz w miesiącu, ale na życzenie Klienta, który podpisał umowę abonamentową, możliwe są inne okresy i daty fakturowania.
21) Strony mogą zawrzeć umowę lub też przyjąć ofertę (w postaci typowej oferty, faktury pro forma, przejęcia zlecenia) z warunkami innymi niż w tym regulaminie - zapisy umowy lub oferty mają pierwszeństwo przed warunkami niniejszego regulaminu.

*) usługi na telefon realizowane są w czasie rzeczywistym, osoba udzielająca porad może korzystać z literatury fachowej by znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie dla Klienta; w przypadku, gdy zachodzi konieczność oddzwonienia do Klienta, pobieramy opłatę za połączenie krajowe: max. 5,0 zł/min netto; połączenia zagraniczne są naliczane w/g cennika TP S.A. + max. 7,00 zł/min netto.

Przykładowe zdarzenia, przy których mogą pomóc nasi eksperci:
- rozszczelnienie się butli gazowych z toksycznymi gazami
- wyciek substancji toksycznej
- analiza nieznanej,potencjalnie toksycznej substancji
- zdarzenia typu rozpylenie, rozrzucenie, podłożenie, rozsypanie substancji toksycznych lub śmierdzących (np. w szkole, w bloku mieszkalnym, w obiekcie handlowym, w fabryce)
- zdarzenia z podejrzeniem o terroryzm chemiczny
- analizy bezpieczeństwa instalacji przed uruchomieniem nowej technologii
- pożar substancji chemicznej lub wywołany chemicznie
- pęknięcia, uszkodzenia, wżery w pojemnikach substancji chemicznych
- pęknięcia lub uszkodzenia przewodów dostarczających media do aparatury lub zakładu
- rozszczelnienie się paletopojemnika (DPPL, IBC, mauzer) lub cysterny (samochodowej, kolejowej, okrętowej, lotniczej)
- zabrudzenie instalacji technologicznej
- konieczność wykonania pomiarów zbiorników lub instalacji przemysłowej w celu sprawdzenia bezpieczeństwa


Z naszych usług oraz porad korzystali m.in.:
- Kaufland Polska Sp. z o.o.
- Prokuratura w Zgorzelcu
- Centralne Biuro Śledcze we Wrocławiu
- UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o.


Kontakt:
Dział Ratownictwa Chemicznego
INSTYTUT PÓŁNOCNY
ul. Stabłowicka 147 bud. 2 wej. W3 (kampus Pracze)
54-066 Wrocław
tel. 222-012-800 w godz. 12:00-20:00 (sekretariat)
tel. 600-765-765 w godz. 9:00-22:00 (Centrum Obsługi Klienta)
tel. 600-600-114 - całodobowo dla firm, które podpisały umowę
fax. 222-012-815
e-mail: ratownictwo@chem.pl

Nasza jednostka zapewnia dyskrecję oraz zachowanie w tajemnicy wszelkich szczegółów i informacji otrzymanych od kontrahentów. Wszelka odpowiedzialność prawna za powiadomienie odpowiednich służb o wypadku leży po stronie zgłaszającego awarię, wypadek, katastrofę chemiczną itp.

Linki:
Odczynniki chemiczne - produkty polskie oraz importowane
Fine Chemicals Catalog
PHARMACEUTICALS
Special Metals

Po pracy polecamy:
Islandia :: ICELAND.PL
INTERWENCJA.PL - pomagamy potrzebującym


Copyright © IP (Instytut Północny) 2004-2019